Giấy phép xây dựng Dự án Nhà ở xã hội Lucky House Kiến Hưng

0
1276

Dự án Nhà ở xã hội Lucky House được xây dựng vào Quý I/2017 và bàn giao vào Quý IV/2018 bởi Liên doanh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai – Công ty CP Vinaconex 21.

Giấy phép xây dựng dự án Nhà ở xã hội Lucky House Kiến Hưng
Giấy phép xây dựng dự án Nhà ở xã hội Lucky House Kiến Hưng

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 thang 01 năm 2017 .     

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI LUCKY HOUSE KIẾN HƯNG

Số: 10 /GPXD

 1. Cấp cho: Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai – Công ty Cổ phần Vinaconex 21 (Đại diện liên danh: Công ty CP Vinaconex 21)
 2. Được phép xây dựng các công trình 19T1 và 19T4 thuộc dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội.
 • Tổng số công trình: 02 Công trình
 • Chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chỉ giới đường đỏ: theo bản vẽ quy hoạch được duyệt tại Quyết định 2032/QĐ-UBND ngày 23/5/2015 của UBND Quận Hà Đông về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (lần 3) khu đấu giá, tái định cư và nhà ở xã hội Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.
  • Do: Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Quảng Long lập.
  • Đơn vị thẩm tra: Công ty Cổ phần máy xây dựng và công trình công nghiệp.
  • Đơn vị thẩm định: Sở Xây dựng Hà Nội thẩm định tại văn bản số 773/SXD-TĐ ngày 25/1/2016 và văn bản số 426/SXD-QLXD ngày 16/01/2017.

Công trình 19T1 (Dự án Nhà ở xã hội Lucky House Kiến Hưng) thuộc dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

 • Theo thiết kế có ký hiệu:
  • Phần ngầm: KT-04; KT-05; KT 19; KT20 tại hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (phần bản vẽ điều chỉnh mở rộng tầng hầm) được Sở Xây dựng thẩm định tại văn bản 426/SXD-QLXD ngày 16/01/2017.
  • Phần thân công trình: từ KT-05 đến KT17 tại hồ sơ xin phép xây dựng được Sở Xây dựng thẩm định tại văn bản 773/SXD-TD ngày 25/01/2016.
 • Gồm các nội dung sau:
  • Vị trí xây dựng: ô đất ký hiệu CT01 thuộc dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội.
  • Cốt nền xây dựng (cos hè): +6.42m (theo hệ toạ độ chuẩn quốc gia VN2000).
  • Cốt sàn tầng 1(cos 0.00) cao hơn cos hè: 0,75m
  • Diện tích sàn xây dựng tầng tầm: 6134,4 m2
  • Chiều sâu công trình: 4,2m (từ cos 0.00 đến đáy tầng hầm 1).
  • Diện tích xây dựng tầng 1: 2004m2.
  • Tổng diện tích sàn: 37.146,2 m2 (không bao gồm diện tích sàn tầng hầm)
  • Chiều cao tầng 1: 5,1m
  • Chiều cao công trình tính từ cos 0.00 đến đỉnh mái tum thang: 69,65 m.
  • Số tầng: 01 tầng hầm + 19 tầng + tum thang.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Quyết định 1195/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND Thành phố Hà Nội; Hồ sơ mốc giới giao đất số 30/HSMGGD ngày 13/5/2016 của Sở Tài Nguyên và Môi trường.

4. Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên Chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Chủ đầu tư chỉ được phép khởi công xây dựng công trình khi thực hiện đầy đủ các quy định tại Điều 107 Luật Xây dựng 2014 và Điều 5 Quyệt định 29/QĐ-UBND ngày 9/10/2015.

Nơi nhận:                                                               KT. GIÁM ĐỐC

 • Như mục 1;                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC
 • Lưu: VT, HS (Lê Cương).                                     Trần Việt Trung

 

Bình luận ngay

Hãy đặt câu hỏi đầu tiên!

Thông báo tới
avatar
wpDiscuz